linka Zamilujte si Cuddle Buddy linka Informace o produktech a certifikát linka Sortiment a ceník linka Jak nakupovat a obchodní podmínky linka Názor odborníka linka

Obchodní podmínky

Následující stránka stanoví znění obchodních podmínek prodejce v tomto internetovém obchodě. Vytvořením objednávky v tomto obchodě s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasíte.

Prodejce v internetovém obchodě

Provozovatelem internetového obchodu s názvem Cuddlebuddy.cz je společnost BORAFEN spol. s r.o. (IČ: 66445442), dále jen prodejce, či dodavatel.

Kupující v internetovém obchodě

Kupující v internetovém obchodě bezvýhradně souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Objednáním zboží v internetovém obchodě potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávka provedená v internetovém obchodě je závazná.

Ceníky a ceny

Ceny produktů v cenících prodejce (pokud není výslovně uvedeno jinak) jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. Sazba DPH je pro jednotlivé produkty a služby stanovena zákonem o DPH v platném znění. Prodejce má právo měnit ceny produktů kdykoli a bez předchozího upozornění.

Speciální produkty

V případě objednávky produktů, které nejsou v obvyklé nabídce prodejce a musí být speciálně objednány, nebo při velké jednorázové zakázce, může prodejce požadovat zálohu až do výše 100 % hodnoty zboží. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na dodání speciálních produktů, nebo při odmítnutí převzetí zboží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100% převzaté zálohy. Prodejce si vyhrazuje právo požadovat zálohu na jakýkoliv produkt. Dodací lhůta u speciálních produktů bude sjednána individuálně.

Obrázky

Obrázky uvedené u produktu jsou ilustrativní a nemusí být vždy shodné s prodávaným zbožím. Vzhledem k časté obměně vzhledu a modelů zboží výrobcem může dojít k nesrovnalosti mezi fotografií zboží objednaným v internetovém obchodě a skutečně dodaným zbožím. Tyto odlišnosti nemají vliv na stav vyřízení objednávky a v žádném případě nejsou důvodem reklamace, nebo nároku na náhradu způsobené škody. Není v našem zájmu dodávat odlišné zboží od objednaného. Pokud se tak stane, prosíme neprodleně nás informujte, situaci rádi vyřešíme přátelskou cestou a fotografii produktu aktualizujeme pro budoucí objednávky.

Platební podmínky

U zákazníků, bude odebrané zboží vyúčtováno formou daňového dokladu - faktury. Lhůta splatnosti je stanovena individuálně. Kupující se zavazuje zajistit k datu splatnosti uvedenému na faktuře připsání fakturované částky na účet prodejce. Není tedy možné hradit zboží až poslední den splatnosti daňového dokladu - faktury. Daňový doklad - faktura je přiložena ke zboží a kupující je povinen ji při převzetí zásilky zkontrolovat. Pokud není daňový doklad - faktura součástí zásilky nebo obsahuje nesprávné údaje, je nutné o tom informovat prodejce ve lhůtě nutné pro nápravu nedostatků a vyloučení tak znemožnění platby během dohodnutého termínu splatnosti. Bankovní spojení a čísla účtů prodejce budou zaslány Objednateli na základě objednávky, nebo je možno je vyžádat u obchodníka.

Objednávka

Objednávat zboží je možno na základě předchozího obchodního jednání, nebo prostřednictvím internetu. Objednávku lze doručit k prodejci pouze pomocí Objednávkového formuláře elektronického obchodu webového serveru www.cuddlebuddy.cz. Individuální objednávky lze vyřizovat telefonicky. Objednávka musí obsahovat přesný výběr zboží provedený na základě ceníku prodejce. O přijetí objednávky v prodejce bude zákazník informován zasláním Potvrzení objednávky (emailové potvrzení přijetí objednávky, které obsahuje datum přijetí, seznam objednaného zboží, počet kusů a cenu objednávky), nebo telefonicky našimi obchodníky.

Na objednávce musí být uvedeny tyto údaje:

Je v zájmu kupujícího uvádět výše uvedené údaje na každou objednávku, pokud si chce zajistit plynulé vykrývání svých požadavků. Prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku, která nebude obsahovat všechny uvedené náležitosti. Internetový obchod tyto informace generuje automaticky. Prodejce může přijmout objednávku jako celek, nebo jen její část. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud nebude obsahovat všechny náležitosti, nebo si nebude jistý jejím úspěšným průběhem.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodejce právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění má prodejce i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Termín dodání

Zboží, které má v době přijetí objednávky prodejce skladem, bude kupujícímu dodáno do 4 pracovních dnů, případně v termínu uvedeném a odsouhlaseném na objednávce.

Doprava, způsob dodání

Zboží je standardně rozesílané poštou na dobírku. Existuje však také možnost dohodnout mezi prodejce a kupujícím dodání jinou dopravní službou. Při požadavku na jiný způsob dopravy (např. expresní doprava GLS, DHL, UPS, PPL, DPD či jiná, než prodejce určená dopravní služba) hradí dopravu kupující, jinak je cena dopravy věcí dohody, je uvedena závazně na Potvrzení objednávky.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí ke zboží

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží a uživatelského práva jakmile je mu předáno. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího rovněž okamžikem jeho převzetí. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat jeho stav a množství a sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. V případě škody na zásilce nebo jiných nesrovnalostech je kupující povinen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu a záručních podmínkách. Okamžikem předání zboží veřejnému přepravci vzniká prodejci právo vyúčtovat odeslané zboží, vystavit daňový doklad - fakturu a kupujícímu vzniká povinnost tuto po obdržení zboží v termínu splatnosti či při převzetí zboží uhradit.

Lhůta pro vrácení zboží soukromou osobou

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy právnická osoba, společnost nebo OSVČ na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Vrácení zboží

Pokud chce kupující z jakéhokoliv důvodu vrátit zboží prodejci, může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným prodejcem, který musí zajistit vrácení zboží k výrobci, nebo rozhodnout o jeho prodejnosti v síti zákazníků prodejce. Zboží může být vráceno pouze poté, co mu příslušný obchodník udělí písemný souhlas. K vracenému zboží je bezpodmínečně nutné přiložit průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno obchodníka se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze nepoužité, v původním balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, jednolitý obal, neporušená pečeť, nepoužité spotřební zboží, apod.). Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhaný, popsán, přelepen apod.), má prodejce právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % z hodnoty zboží, případně zboží vůbec nepřijmout zpět.

Vrácení reklamovaného zboží

Při vracení zboží v rámci reklamace musí být vyplněn průvodní dopis ve kterém je uvedeno jméno obchodníka se kterým byla reklamace prodiskutovaná a její podrobný popis, který musí být přiložen ke zboží. Zboží lze zaslat do prodejce na vlastní náklady poštou, případně dopravní službou. Prodejce si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky.

Pokud dojde k neoprávněné reklamaci, vyhrazuje si prodejce právo účtovat manipulační poplatek až do výše 10 % ceny reklamovaného zboží plus další náklady prodejce (např. na dopravu výrobci). Minimální poplatek za neoprávněnou reklamaci je 200,- Kč.

Osobní údaje

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného fyzického subjektu. Prodejce používá poskytnuté osobní údaje k tomu, aby mohl služby pro své zákazníky poskytnout co nejkomplexněji. Tyto údaje jsou použity pouze pro podporu zákaznického vztahu s prodejcem a nejsou poskytovány žádnému dalšímu zpracovateli. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a jejím poskytnutím subjekt souhlasí s jejich zpracováním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnuté osobní údaje jsou používány k tomu, aby prodejce mohl uspokojit co nejrychleji a kvalitně objednávky zákazníka, co nejlépe se zákazníkem komunikovat, poskytovat mu podporu, aktuální informace o službách a výhodách a zajistit osobní nastavení pro přístup k webovým serverům prodejce příp. řešit pohledávky a závazky. Zpracování osobních údajů provádí výhradně prodejce, automatizovaně a svými zaměstnanci.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu jejich zpracování, po uplynutí této doby je toto možné pouze pro účely statistické a pro účely archivní.